• Skolen

   

  Målgrupper

  Vores målgrupper er børn og unge i udskolingen. Det vil sige elever fra 11 til 18 år. Vores elever kommer fra kostafdelingen (26 pladser) og udefra (cirka 25 pladser).

  Vores elever kommer til skolen med mange forskellige faglige og sociale udfordringer. Nogle har svært ved store skoler og store undervisningsmiljøer. De profiterer af skolens lille, trygge miljø med plads til den enkelte, hvor der er tid og ressourcer til, at alle bliver set og hørt.

  Nogle elever kommer med en skolebaggrund, hvor de har oplevet mange nederlag, har mistet lysten til at gå i skole og er bagud fagligt. Årsagerne kan være mange: indlæringsvanskeligheder, mobning, familiemæssige problematikker, overvægt eller spilafhængighed.

  Vi har også enkelte pladser, godkendt til egentlig dagbehandling – fx elever, der har vanskeligheder på grund af diagnoser som ADD eller OCD og/eller på grund af sociale udfordringer.

  Fælles for dem er, at hverken de eller deres forældre oplever, at de kan profitere af folkeskolen eller af andre skoletilbud.

 • Målsætningen for skolen

  Vores skole arbejder målrettet på, at eleverne får folkeskolens afgangsprøve efter 9. eller 10. gruppe. Der er fokus på, at eleverne – hvis det er muligt – sluses tilbage til et almindeligt folkeskoletilbud.

  Skolens mål er at give eleverne en positiv oplevelse af livet i grundskolen og vende eventuelle udfordringer og nederlag til succes, selvindsigt og forståelse. Vi styrker deres selvværd og selvtillid ved at opbygge en større faglighed og sociale kompetencer i et nærværende og trygt miljø. Samtidig udfordrer vi eleverne med oplevelser og erfaringer fra både et nationalt og et internationalt perspektiv.

  Skolen er tryg og rummelig. Alle elever er en del af fællesskabet. Alle har udfordringer, og disse udfordringer håndteres læringsmæssigt og pædagogisk i gruppen, så ingen bliver ekskluderet. Vi arbejder systematisk med, at faglig og social mobning ikke er en del af elevernes hverdag her på Esrum.

 • Mål med undervisningen

  Esrum er en fri grundskole, der er underlagt krav fra Undervisningsministeriet til undervisningen, dens mål og planer.

  Se krav fra undervisningsministeriet.

  Det betyder, at vi hvert år i august lægger individuelle årsplaner for de forskellige grupper og fag op på vores hjemmeside under Årsplaner.

  Vi læner os derudover op af folkeskolens slutmål og folkeskolens planer ift. kompetencer, færdigheds- og vidensmål som formuleret i folkeskolelovens § 1a stk. 4.

  Esrum Kost- & Friskole har ikke udarbejdet egne undervisningsplaner, men anvender folkeskolens vejledende læseplaner som undervisningsplaner jf. understående link:
  https://www.emu.dk/grundskole

  Skolens fysiske rammer

  Skolen ligger i den hyggelige hovedbygning. 9. og 10. klassetrin – udskolingen holder til i stueetagen og råder over to store gruppelokaler, et fællesrum, et grupperum, et moderne sciencelokale og et rigt udstyret musiklokale.

  De yngste grupper, der holder til på 2. sal (mellemtrinnet), råder over fire, fleksible gruppelokaler og et stort fælleslokale. Vi bruger meget at have gruppeundervisning i det store fælleslokale og gruppeundervisning i de små gruppelokaler.

  Herudover råder skolen over en gymnastiksal, en lille biograf, billedkunst/træværksted, volleyboldbane og multibane. Vi har – i tilknytning til skolens åbne køkken – et smukt og hyggeligt orangeri, hvor elever kan trække ud og sidde koncentreret og arbejde, når undervisningssituationen driller.

  Skolen bruger desuden lokalområdet meget i undervisningen. Fx Esrum Boldbane i idræt og det nærliggende Esrum Kloster med sø og skov i natur og teknik.  

 • Undervisningsmiljøet

  Skolen har seks fuldtidsansatte lærere til 50 elever og herudover en deltidslærer og en støttelærer. Derudover deltager en pædagog fra kostafdelingen i undervisningen af de yngste elever med særlige støttebehov i 14-15 timer ugentligt. En anden af pædagogerne tilrettelægger et linjefag og en tredje, der samtidig er uddannet speciallærer, kan trækkes på ved behov.

  På Esrum er grupperne små og eleverne sammensat i grupper efter alder og modenhed. Der er to lærere i hver gruppe. Vores undervisningslokaler er indrettet med smartboards i stueetagen, vi har CD-ord-licens, scannerpenne og fladscanner til de elever, der har behov for det.

  Skolens lærere bestræber sig på at skabe et undervisningsmiljø, hvor der er ro i grupperne og fokus på det, eleverne kan, så de får succesoplevelser i skoledagen. Som friskole har vi fravalgt de nationale tests og har heller ikke karakterer før 9. gruppe. Vi forsøger at finde det, der fungerer – eller som oven i købet er sjovt – og bygger på det, eleverne kan, frem for det, de ikke kan.

  Vi har altid et vågent øje på mobning og forsøger i det hele taget at skabe et miljø med accept og rummelighed i forhold til de vanskeligheder, de enkelte elever kommer med. Se kortlægningen af undervisningsmiljøet for Esrum Kost- og Friskole her.

  På samme måde arbejder vi med elevernes motivation for at gå i skole. På Esrum kommer eleverne i et miljø og en kultur, hvor man som en selvfølge går i skole! De udfordringer, der dukker op i løbet af skoledagen med fx manglende motivation eller konflikter, bestræber vi os på at løse på skolen i en dialog med eleven – ligesom der er et tæt samarbejde mellem skolens lærere og kostafdelingen ift. de elever, der bor på skolen. Det er aldrig en mulighed at gå på sit værelse i skoletiden, fordi kostafdelingen lukker, når skoledagen begynder. I stedet arbejder vi med motivation og med at tale om, hvad der ligger bag den manglende lyst.

 • Gruppeinddelingen

  Esrum har pt. inddelt eleverne i fem grupper:

  Gruppe 1 - Flexgruppen

  Denne gruppe går på tværs af de øvrige og er den eneste, der ikke er aldersopdelt.

  Nogle elever starter i denne gruppe, fordi de skal have ”knækket læsekoden”. Andre elever går i denne gruppe, fordi de – for en periode – har brug for ekstra opmærksomhed og et – endnu – mindre læringsmiljø end i de øvrige grupper. Vi arbejder individuelt med eleven i denne gruppe. Vi møder eleven dér, hvor han eller hun er, og arbejder med næste udviklingszone.

  For de elever, der har behov for specialiseret læseundervisning, arbejder vi med den syntetiske lydmetode (lydbilledlæsning) og vi inddrager skrivning fra starten. Vi ved, at børn med læsevanskeligheder er tilbøjelige til at isolere sig fra deres omgivelser og sociale relationer og udvikle mindreværd. Derfor har vi gode resultater med at undervise disse elever sammen, og vi ser, at når de grundlæggende læsefærdigheder kommer på plads, får det en gunstig afsmitning på de øvrige fag. Når eleven har ”knækket læsekoden”, sluses han eller hun over i en af de øvrige grupper.

  Se mere om specialiseret læseundervisning på Esrum Kost & Friskole her.

  Elever, der kommer i denne gruppe, fordi de har brug for ekstra opmærksomhed – fx på grund af adfærdsproblematikker eller andre sociale vanskeligheder - profiterer af den ekstra voksenkontakt. I denne gruppe har vi også mulighed for at trække en af skolens pædagoger ind i nogle af timerne.

  Gruppe 2 - Modtagegruppen

  I denne gruppe går typisk de fleste af de elever, der starter på Esrum. Gruppen samler elever, svarende til 5. 6. og – for nogle - 7. klasse. Fagligt er disse elever ofte et par år bagud på grund af de vanskeligheder, de har oplevet. Selvtilliden og tilliden til, at skolen er et godt sted, er nærmest ikke-eksisterende, og de sociale kompetencer er ikke veludviklede.

  Vi tager udgangspunkt i hver enkelt elev. Vi arbejder med den personlige udvikling, herunder de sociale kompetencer, med den faglige udvikling og med eventuelle huller i elevens viden og færdigheder. Ofte laver vi nogle små tests for at finde elevens faglige niveau.

 • Gruppe 3 - 7. og 8. klassetrin

  I denne gruppe intensiveres fag- og gruppeundervisningen . Målet med denne gruppe er at gøre eleverne parate til at deltage i den prøveforberedende undervisning på 9. klassetrin. Der er fortsat mulighed for en mere alternativ tilgang til det at lære og træning i at kunne begå sig i undervisningen. Det kan være en mere praktisk tilgang eller en tilgang med respekt for en elevs behov for, at vi arbejder mere sansemotorisk og  ”tager kroppen med” og med fortsat hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt og nærmeste udviklingszone. Der vil være ressourcer nok til, at eventuel specialundervisning kan dækkes ind for elever med dette behov.

  Gruppe 4 - 9. klassetrin

  Gruppen er typisk sammensat af elever, som enten besidder eller kan erhverve sig den aldersvarende modenhed til at tage brydegreb med afgangsprøven, og en undervisning som kræver ansvarlighed, motivation og disciplin til at kunne arbejde målrettet med stoffet i dansk, engelsk, matematik, biologi, geografi, historie, kemi/fysik og samfundsfag. Selvstændigt arbejde f.eks. i forbindelse med projektarbejde og fremlæggelser vil ligeledes være en integreret del af pensum. Hvis motivationen er til stede, er der mulighed for at få ekstra støtte i de fag. Brobygning på fx Erhvervsskolen Nordsjælland, Humanica Social- og Sundhedsuddannelser og diverse praktikforløb er en del af årsplanen.

  Målet for eleverne i denne gruppe er folkeskolens afgangsprøve FSA.

  Gruppe 5 - 10. klassetrin

  Gruppen består af vores ældste elever, som har gennemført 9. klassetrin, og som gerne vil have mulighed for at forbedre og udvikle faglige kompetencer f.eks. med henblik på videre skoleforløb på HF, gymnasium eller lignende. 10. klassetrin er - udover det faglige indhold - også et dannelsesår, hvor modenheden kan få det sidste løft, og hvor udfordringer og oplevelser vil være i fokus. Det gælder studierejser til udlandet og forlængede praktikforløb (op til 3 uger i træk).

  Vores elever på 9. og 10. klassetrin går til de samme skriftlige prøver som i folkeskolen, og vi indgår i censorsamarbejdet med skoler i Gribskov Kommune. Alle prøver holdes i vores egne lokaler på de samme datoer som i folkeskolen. Da vi ikke bruger standpunktskarakterer i løbet af året, trænes selve prøvesituationen et par gange årligt via terminsprøven.

 • Fagrækken

  På Esrum undervises eleverne i de almindelige folkeskolefag. Der undervises ikke i faget kristendomskundskab, men religionsforståelse og livsanskuelser ligger i de øvrige, relevante fag. Fysik/kemi, biologi og geografi er slået sammen til en blok, som vi kalder science. Der undervises og føres til prøver i alle fagene, selv om de samlet kaldes science.

  Der tilbydes tysk, som kan afsluttes med afgangsprøven efter 9. klassetrin, såfremt eleven får godkendt to års sammenhængende undervisning i faget.

  Valgfag

  Alle elever deltager i skolens valgfagsordning, hvor det er muligt at vælge op til tre forskellige praktisk/kreative og musiske fag om ugen: Sløjd/billedkunst,  musik, madkundskab, krop og sjæl, idræt, mointainbikes, udeliv, IT eller faglig fordybelse (ekstra dansk, matematik eller engelsk). Man vælger valgfag tre gange årligt: Ved skolestart, ved juleferien og ved påsken. Valgfagene ligger om eftermiddagen – typisk fra 12.45 til 15.00.

  Musikken

  Musik spiller en særlig rolle på Esrum. Ikke bare som valgfag men også i elevernes fritid. Vi har studier, instrumenter og computerprogrammer plus mixerpulte på professionelt niveau. Eleverne har mulighed for at få individuel undervisning på deres eget instrument om eftermiddagen.

  Skolen har flere lærere, der er professionelle musikere (med rap og pop-rock), vi har en pedel og en gæstelærer, der begge spiller musik på professionelt niveau. Vi har kompetencer i huset til at lave noget, der lyder rigtigt godt!

  At arbejde med musik – og måske også optræde med det til vores fester – giver samtidig glæde og selvtillid.

  Uge Sex – og andre kampagner

  Skolen deltager i Sex & Samfunds landsdækkende kampagne Uge Sex, der har fokus på sexualvejledning, i de år hvor vi ikke er på skiferie i uge 6.

  På samme måde deltager vi i GoCook-kampagnen fra FDB, der er en landsdækkende kampagne med fokus på sund mad – og i øvrige landsdækkende kampagner på lige fod med folkeskolen.

  Idrætsuge

  I uge 41 op til efterårsferien afholder skolen idrætsuge med alle former for idræt og bevægelse og med fokus på sund mad. Vi bruger Esrum Boldklubs baner og inddrager også skoven og søen. Idrætsugen afsluttes med et aftenløb gennem skoven ned til Esrum Sø med poster og lidt gys. Dageleverne kan overnatte på skolen efter aftenløbet, og så slutter vi det hele af med en fælles brunch og ønsker hinanden god efterårsferie.

  Læselejren

  Læselejren er en særlig fire-dages læseindsats i foråret for de af vores elever, der har behov for ekstra læseundervisning, og som har lyst til at bruge ekstra tid på virkeligt at give den en skalle og fordybe sig i at læse.

  Læselejren foregår på Byaasgaard Camping ved Halsnæs. Elever og lærere bor i små hytter og arbejder (stort set) døgnet rundt med læsning. Vi oplever, at nogle elever på læselejren kan rykke sig op til et år i læsning.

  Forældresamarbejde

  Vi har skolehjemsamtaler minimum to gange årligt. Men som regel er vores forældrekontakt meget hyppigere, tættere og mere personlig. Forældre er altid velkomne til at kontakte os, hvis de har behov for det. Til gengæld har vi ikke tradition for trælse beskeder over mailen.

  For de elever, der er visiteret til skolen via deres kommune, udarbejder skolen to gange årligt rapporter til sagsbehandler, og der afholdes statusmøder med kommunen og forældrene. Eleverne gøres bekendt med indholdet af rapporten før statusmødet og deltager også – hvis det er relevant – på mødet.