• Familiebehandling

 • Hvorfor familiebehandling?

  Det er vigtigt, at alle personer omkring en elev på Esrum Kost- & Friskole støtter op om elevens udvikling og trivsel. I nogle familier er der problemer, der gør det svært for eleven at profitere fuldt ud af kostskoleopholdet og skolegangen.

  Nogle familier kan have et uhensigtsmæssigt familiemønster og et højt konfliktniveau. Andre kan have udfordringer som fx angst eller misbrug. Forældrene kan have svært ved at sætte grænser for deres barn eller have svært ved at håndtere barnets vanskeligheder. Barnet kan have vænnet sig til at have overtaget styringen i hjemmet, bytter om på nat og dag, når det er på hjemmebesøg, ( når det er hjemme på weekend) eller afviser at gå i skole.

  Målet med familiebehandlingen er, at give eleverne og forældrene redskaber til at håndtere konflikterne på en ny måde og understøtte en udvikling, hvor familien er med til at støtte op om elevens skolegang og liv.

  Familiebehandlerteamet på Esrum Kost- & Friskole tilbyder derfor efter aftale med visiterende kommune behandling til kostelever og deres familier.

 • Hvad består familiebehandlingen af?

  Behandlingen består i samtaler. Et typisk forløb vil bestå af en samtale med forældrene hver eller hver anden uge og en ugentlig samtale med eleven alene – ofte kombineret med samtaler med hele familien med regelmæssige mellemrum. Alle forløb er skræddersyede til den enkelte familie og varierer i længde og hyppighed. Hvis forældrene ikke bor sammen, kan forældresamtalerne både foregå med forældrene hver for sig og med forældrene sammen.

  Formålet med behandlingen er at give forældrene nogle redskaber til at ændre fastlåste mønstre, så de kan støtte den positive udvikling deres barn er i gang med. Det kan være at træne nye måder at kommunikere som familie, forslag til aktiviteter under weekendbesøg eller plan for en bedre struktur af hverdagen. Målet er, at de nye redskaber, familien får, rækker ud over kostskoletiden.

  Samtalerne kan foregå på kostskolen eller i forældrenes hjem. Det giver os en mulighed for at se familierne i forskellige kontekster og kan være en hjælp til, at familierne bedre kan overskue et samtaleforløb.

 • Teamets faglige tilgang

  Esrum Kost- & Friskoles to familiebehandlere tager afsæt i en systemisk/narrativ tilgang. Eleven er en del af familien som ’system’, hvor de enkelte individer ikke kun skal ses og forstås som enkeltstående individer men som en del af en større helhed. En helhed, hvor der opstår mønstre og forståelser, der vedligeholdes i det sociale samspil i familien. I denne forståelse er alle i familien en del af problemet og derfor også en del af løsningen.

  Vi er nysgerrige på de historier, som eleven og familien identificerer sig med. I familiebehandlingen støtter vi op om en proces, hvor de negative fortællinger minimeres, og de positive gøres dybere og større.

  Vi møder eleven og familien i et anerkendende samarbejde. Forældrene er eksperter i deres egne børn, men familierne kan have brug for støtte til at skabe forandringer og til at forstørre de gode initiativer, de tager, for at ændre på familiestrukturen.

 • Erfaringer med forløbene

  Vores erfaringer er, at familiebehandlingen giver gode resultater. De redskaber, vi tilbyder forældre og elever, resulterer i nye familiemønstre. Familierne får undervejs i forløbet nye, positive erfaringer med at være sammen. Vi ser, at forældrene får forældrerollen tilbage, får mere overskud i hverdagen og arbejdslivet og bliver gladere. Vi ser, at eleverne efter et stykke tid kan slappe af og koncentrere sig om deres skolegang og liv. De kommer i bedre trivsel, og de får det bedre med klassekammerater og venner. 

 • Praktisk

  Det er altid kommunen, der visiterer en familie til vores familiebehandling. Nogle gange sker det i forbindelse med indskrivningen, andre gang vil behovet først blive tydeligt efter, at eleven har gået på skolen i nogen tid. En aftale om familiebehandling kan være for en afgrænset periode eller fra statusmøde til statusmøde, alt efter behov.

  Se priser i takstblad.