• Esrum Kost- & Friskole

   

  Lidt om Esrum Kost-& Friskole

  Esrum Kost- & Friskole har plads til 25 dagelever og 26 kostelever. Dageleverne kommer primært fra Storkøbenhavn og Nordsjælland. Kosteleverne kommer fra hele landet. Vi ligger naturskønt i Esrum med gode busforbindelser til Helsingør og Hillerød og busstoppested lige uden for skolen.

  Vi arbejder med de nyeste tilgange og metoder. Supervision er en naturlig del af vores arbejde.

  Vi tilbyder små klasser med to lærere, specialiseret læseundervisning, psykologbistand og familiebehandling.

  Vi indskriver børn hele året.

  Esrum Kost- & Friskole er en selvejende institution. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med kostafdelingen. Gribskov Kommune er tilsynsmyndighed på skolen.

  Læs mere under punktet Om os.

 • Paragrafferne

  Kostafdelingen

  Esrum kostskole er defineret som et socialpædagogisk kostskoletilbud efter § 66, stk. 1 nr. 5 (opholdssted). Vi modtager kostelever efter henholdsvis SEL § 52 stk. 2 nr. 7 (anbringelse) eller SEL § 52a, stk. 1 nr. 2 (ophold med støtte). Alle kostelever går samtidig på Esrums egen skole.

  Læs mere om kostafdelingen her og på Tilbudsportalen.

  Skolen

  Dageleverne på skolen er enten henvist fra kommunen (PPR eller distriktsskolen) eller betalt af forældrene. Vi har nogle få henviste dagelever, hvor finansieringen er delt mellem PPR (distriktsskolen) og socialforvaltningen.

  Skolen er en friskole og følger Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Vi læner os derudover op af folkeskolens slutmål og folkeskolens planer ift. kompetencer, færdigheds- og vidensmål som formuleret i friskolelovens § 1a, stk. 4

  Læs mere om skolen her.

 • Målgrupperne

  Vi har plads til 25 dagelever og 26 kostelever mellem 11 og 18 år – vi har plads til enkelte elever både i skolen og på kostafdelingen med et egentligt behandlingsbehov.

  Dageleverne er børn og unge, der af forskellige årsager ikke profiterer af folkeskolen eller andre skoletilbud. Enten fordi de har brug for et mindre læringsmiljø, fordi de har egentlige indlæringsvanskeligheder eller har faglige, sociale og/eller personlige udfordringer – og/eller har en diagnose.

  Kosteleverne kan have samme type udfordringer og vil oftest have udbytte af, at skole og bolig ligger på samme matrikel, og at de kan få omsorg, socialpædagogisk støtte og evt. behandling, så de kan passe deres skolegang. Læs mere om kostafdelingens målgrupper på Tilbudsportalen.

  Behandlingspladser

  På Esrum Kost- & Friskole tilbyder vi særlige behandlingspladser til både kost- og dagelever.

  • Vi har fem behandlingspladser til kostelever.
  • Vi har fem behandlingspladser til dagelever.

  Vi er fleksible i forhold til kommunens og familiens ønsker, og tilrettelægger omfanget af behandlingen med udgangspunkt i den enkelte elevs behov.

  Ring og hør mere om vores behandlingspladser på skolens telefonnummer.

  Familiebehandling

  Familiebehandlerteamet på Esrum Kost- & Friskole tilbyder – efter aftale med visiterende kommune – behandling til kostelever og deres familier. Behandlingen består i samtaler. Et typisk forløb vil bestå af en samtale med forældrene hver eller hver anden uge og en ugentlig samtale med eleven alene – ofte kombineret med samtaler med hele familien. Formålet med behandlingen er at gøre eleven i stand til at profitere fuldt ud af kostskoleopholdet og skolegangen – fx på grund af et uhensigtsmæssigt familiemønster eller et højt konfliktniveau i familien. Læs mere om familiebehandlingen og se interviews med en mor og en elev om behandlingens resultater.

  Takster

  Dagelever

  For henviste dagelever opkræves betaling i 11 af 12 måneder jævnfør takstblad

  Skolepenge for forældre, der betaler selv, udgør 1650 kr. mdl. i 11. måneder.
  Vi anbefaler forældre at søge afklaret inden indmeldelsen, om eleven kan blive visiteret via kommunen.

  Indmeldelsesblanket ved forældrebetaling.

  Kostelever

  Kostelever afregnes fleksibelt og afhængigt af behov jævnfør taksblad.

  Grundprisen dækker:

  • Skoletilbuddet (incl. materialer og lejrskole),
  • Ophold fra søndag aftener til fredag eftermiddage
  • 10 dages sommerskole i juli/august.

  Den 12. måned koster én måneds opholdsbetaling.

  Herudover kan tilkøbes:

  • Ophold i weekender
  • Familiebehandling – vi råder over familiebehandlingsteam på Esrum Kost- & Friskole.
  • Familierådgivning – vi råder over familieterapeutteam på Esrum.
  • Transport til og fra skolen afregnes individuelt
  • Mentor/støttepædagog enten fra Esrum eller udefra.

  Se vores takstblad for uddybning af de enkelte priser og yderligere information.

  Såfremt forældre er sat i betaling, er det et mellemværende imellem kommune og forældre. 

 • Visitation

  For både dagelever og kostelever gælder, at man skal kontakte skolens kontor på 48 39 09 50 eller kontor@esrumkostskole.dk

  Skolen

  Hvis der er tale om en henvist elev, og vi skønner, at eleven kan profitere af et skoleforløb hos os, anmoder vi om relevante sagsakter, fx udredninger fra PPR, psykologer eller andre fagpersoner.

  Hvis vi herefter skønner, at eleven vil kunne få udbytte af en plads hos os, inviterer vi elev, forældre og evt. kommune på et besøg, hvor skoleleder og lærer deltager.

  Hvis der er interesse for det, har dagelever mulighed for at være med i undervisningen et par dage for at se og mærke, hvordan det er at være elev på skolen. Kontakt os for at lave en aftale.

  Se standardkontrakt for kostelever (skoledelen), standardkontrakt for kostelever (kostdelen) og spørgsmål til udfyldelse af forældre og elever ved indskrivningen.

 • Kostafdelingen

  Hvis det ved den første henvendelse lyder som en elev, der kan profitere af skolens og kostafdelingens tilbud, anmoder vi sagsbehandler om relevante sagsakter. Hvis vi herefter fortsat mener, at vi matcher elevens særlige behov, aftaler vi et orienterende møde med elev, forældre og sagsbehandler. Her viser vi skolen frem og fortæller om dagligdagen. Vi spørger ind til elevens nuværende situation, og vi taler om formål og forventninger i forhold til et ophold på Esrum Kost- & Friskole. På mødet deltager også skolelederen og en lærer fra den kommende klasse.

  På dette tidspunkt har vi almindeligvis sagt ja til eleven ud fra de indhentede oplysninger og samtaler med sagsbehandler. Vi vurderer det vigtigt, at eleven ikke oplever sig til ”eksamen” denne dag, da det ofte er elever, der ikke har brug for et nederlag.

  Efter samtalen anbefaler vi altid, at elev og forældre ”sover på” beslutningen, for det er et stort valg, der skal tages. Eleven skal have lyst til at tilegne sig ny viden og færdigheder i det miljø, som Esrum kan tilbyde.

 • Samarbejde

  Skolen

  Vi laver halvårlige statusrapporter på hver enkelt elev ift. kommunens handleplan. Rapporterne er skrevet i vores egen skabelon, som matcher kommunernes ICS-handleplaner og rapporter.

  Kostafdelingen

  Kostafdelingen ser frem til halvårlige statusmøder med sagsbehandler, da vi vægter samarbejdet højt.

  Vi tror på, at elev og familie får den bedste hjælp, hvis samarbejdet fungerer, og vi gensidigt orienterer hinanden om væsentlige forhold omkring elev og familie samt også benytter hinanden til professionel sparring.

  Eleven og forældrene deltager som hovedregel i disse møder, hvor vi fortæller om skolegang, fritid, hvilke udviklingstrin eleven befinder sig på i forhold til handleplanen samt om overvejelser og planer for den kommende periode.

  To gange om året udsender vi skriftlige rapporter på alle kostelever inkl. handleplan for den kommende periode. Vi sender rapporten til forvaltning og forældre. Forinden har kontaktpædagogen gennemgået rapporten med eleven.

  Rapporterne er skrevet i vores egen skabelon, som matcher kommunernes ICS-handleplaner og rapporter.

 • Tilsynsrapporter

  Skolen

  Gribskov Kommune er tilsynsmyndighed for skolen.

  Tilsynsrapport 2019:

  Tilsynsrapport 2018:

  Tilsynsrapport 2017:

  Uddrag fra tilsynsrapporten 2017
  ”Esrum Kostskole modtager mange forskellige unge, også unge der har lidt nederlag i folkeskolen. Lærerne gør en meget stor indsats for sammen med de unge at finde fagligheden igen, så de unge efterfølgende stille og roligt får arbejdsglæden igen og kan se, at de også efterhånden opnår bedre faglige resultater. Skolen har blik for at give også de fagligt velfunderede unge de faglige udfordringer, som de hver især har brug for.

  Det er min vurdering at eleverne på Esrum Kostskole gennem deres undervisning og skolens samlede virke forberedes til at leve i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre og at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.”

  Kostafdelingen

  Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med kostafdelingen, og rapporterne kan læses i deres helhed på tilbudsportalen.

  Fra tilsynsrapport 2017:

  "Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering at Esrum Kostskole fortsat arbejder med et fint fokus på de unges skolegang, samt tilbyder relevante aktiviteter, der tilgodeser både individuelle behov, samt skaber plads til fællesskaber på tværs af den samlede elevgruppe. Der ydes omfattende støtte til gennemførelse af skoleforløbet.

  Det er Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes med relationspædagogiske tilgange, der er båret af anerkendende samspil, hvor der søges at skabe motivation hos den enkelte, i forhold til både faglige og sociale færdigheder.

  Esrum Kostskole råder endvidere over en kompetent ledelse, der besidder relevante kompetencer, ligesom der er opmærksomhed på såvel de aktuelle indsatser, samt mere langsigtede strategier for tilbuddet. Derudover vurderes at driften er tilrettelagt hensigtsmæssigt, med kvalificeret personale og en normering, der muliggør gennemførelse af daglige aktiviteter, samt længerevarende ture med deltagelse af skolens elever."